Garanti

Lumi – Begränsat garantiåtagande

Garantins omfattning
Denna garanti omfattar alla brister som i samband med normal användning i hemmet kunnat konstateras i material och tillverkning beträffande produkterna: skjutdörrar, möbel- och trådinredning.

Giltighetstid
Denna garanti gäller i tio år från köptillfället. Vi vill uppmana Dig att Du sparar Ditt kvitto.

Begränsningar i garantiåtagandet
Brister som beror på missbruk, felaktig användning eller en händelse eller effekt som inte rimligen kunnat förutses eller kontrolleras (såsom naturkatastrof, force majeure etc.) omfattas inte av denna garanti. Ytbeläggningsproblem orsakade av extrem fuktighet, repor och nötning i samband med användning samt produkters direkta utsatthet mot väder och vind omfattas inte heller av denna garanti.

Reparation eller utbyte är de enda formerna av avhjälpande som denna garanti innehåller. Lumi kan inte med stöd av denna garanti hållas skadeståndsskyldig för indirekt eller direkt sakskada. Med skadestånd för indirekt eller direkt sakskada avses t ex inkomstförlust, stilleståndsersättning eller kostnader förenade med reparation eller ersättning av egendom som skadas om Lumi-produkten inte fungerar.

Avhjälpande av fel
Om Din Lumi-produkt inte kan repareras kommer vi att byta ut den utan kostnad.

Hur Du får hjälp
Återlämna den defekta produkten tillsammans med kvittot till den Lumi-återförsäljare där du har inhandlat produkten. Återförsäljaren kommer antingen att reparera produkten eller byta ut den, på vår bekostnad.

Relation till nationell lagstiftning
Denna garanti ger Dig som köpare vissa specifika rättigheter. I nationell lagstiftning, t ex i den svenska konsumentköplagen, finns ytterligare bestämmelser som kan ersätta eller komplettera bestämmelserna i denna garanti.


  Tillbaka